لوله بازکنی حکیمیه شبانه روزی – تخلیه چاه حکیمیه – حفر چاه حکیمیه