تخلیه چاه جاده کرج – لوله بازکنی جاده کرج ۰۹۱۲۶۴۷۱۱۴۶