لوله بازکنی دیباجی – تخلیه چاه دیباجی ۰۹۱۲۶۴۷۱۱۴۶ , ۲۲۴۴۰۳۲۷